VedtægterVedtægter

for

Grindsted Husholdningsforening


§ 1

Navn

  

Foreningens navn er: Grindsted Husholdningsforening og har hjemsted i Billund Kommune.


§ 2

Formål 

                  

Foreningen har til formål gennem sammenkomster, at skabe forum for sociale, faglige og kulturelle aktiviteter.

Dette sker gennem foredrag, diskussioner, studiekredse, udstillinger,   demonstrationer, kurser, virksomhedsbesøg og udflugter

§ 3


Medlemskab


Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedtægter.


§ 4

Kontingent


Opkræves hvert år af bestyrelsen i forbindelse med nyt programår.§ 5

Generalforsamlingen


er foreningens øverste  myndighed.


§ 6

Foreningen ledelse


Foreningens ledes af en bestyrelse, der varetager foreningens interesser og er ansvarlig for foreningens økonomi og forpligtelser.

Bestyrelsen fører beslutningsreferat over bestyrelsesmøder

Referaterne sendes elektronisk til bestyrelsen til godkendelse.


Beslutningsreferat fra generalforsamlingen underskrives alene af dirigenten og sekretæren og opbevares elektronisk.


§ 7

Bestyrelsen


består af 9 medlemmer, der afgår skiftevis med 4 og 5.


Valgperioden er 2 år for bestyrelsesmedlemmer og 1 år for suppleanter. 

            

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.


Formanden og næstformanden afgår på skift. I tilfælde af, at formand og næstformand er på valg samme år, forlænges formandens valgperiode med 1 år.
§ 8

Ordinær generalforsamling


afholdes hvert år i marts/april måned og indvarsles senest 14 dage forud ved opslag på hjemmesiden og rundsending til medlemmerne via mail eller brev.


§ 9

Ekstraordinær generalforsamling


afholdes såfremt 20 pct. af medlemmerne, eller når 2/3 af bestyrelsen kræver det og indvarsles som ordinær generalforsamling.


§ 10

Afstemning på generalforsamling


Generalforsamlingen træffer beslutningen med simpelt flertal, ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot ét medlem. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Stemmeret har ethvert medlem.

 

§ 11

Ændring af vedtægter


Til beslutning om ændringer af vedtægterne kræves vedtagelse af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag til vedtægtsændringer indvarsles senest 14 dage forud ved opslag på hjemmesiden og rundsending til medlemmerne via mail eller brev.


  § 12

  Afholdelse af generalforsamling


  Generalforsamlingen vælger dirigent under formandens ledelse. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet, leder forhandlingerne og sørger for, at sagernes behandling og afstemningen finder sted efter vedtægterne.

   

  § 13

  Dagsorden generalforsamling


  Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

       1.Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere.

      2.Beretning ved formanden.

      3.Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab samt

         godkendelse heraf

      4.Fastsættelse af kontingent.

      5.Aftenskolens beretning og orientering om regnskab

      6.Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter.

      7.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

      8.Behandling af indkomne forslag.

      9. Eventuelt.


   § 14

   Indkomne forslag


   Skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

    

   § 15

   Tegningsregler


   Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.


   § 16 

   Ansvar


   Foreningens medlemmer, bestyrelse og udvalg hæfter ikke for foreningens eventuelle gæld. Foreningen hæfter for sine forpligtelser med sin formue.


   § 17

   Regnskab


   Foreningens regnskabsår er 1. marts til 28. februar (29. februar i  skudår).

   Driftsregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med  revisorernes påtegning.


   § 18

   Opløsning af foreningen


   Beslutning om foreningens opløsning kræver at mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen. Er dette ikke tilfældet, kan spørgsmålet tages op til behandling på ny generalforsamling, der holdes tidligst 14 dage efter, og da kan afgørelsen træffes ved simpel stemmeflertal. Begæring om ekstra generalforsamling om opløsning sker i henhold til §9.


   Ved foreningens opløsning kan foreningens kapital og ejendele ikke udloddes til foreningens medlemmer, men skal anvendes på den måde, der bedst understøtter foreningens formål. Beslutning om fordeling vedtages på den afsluttende generalforsamling.


   Disse vedtægter blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29.03.2023